RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA VREME PANDEMIJE

Ve}ina ugos­titeljskih objek­ta za vreme tra­jan­ja vanrednog stan­ja zbog epi­demi­je virusa Covid 19 nisu radili. Rad posle najstro‘ijih mera je nas­tavl­jen, ali u znat­no man­jem obimu.