PIROT NAREDNIH GODINA DOBIJA MUZEJ ĆILIMARSTVA, NOVU ZELENU PIJACU I AUTOBUSKU STANICU

Real­izaci­ja zna~ajnih pro­jeka­ta za grad neretko je goto­vo nemogu}a bez podr{ke dr‘ave i bro­jnih insti­tu­ci­ja. Za one objek­te i pro­s­tore koji su pod za{titom, pre po~etka sanaci­je ili rekon­struk­ci­je, neophodne su kon­sultaci­je i sarad­n­ja sa nadle‘nim insti­tu­ci­ja­ma. Pod za{titom Zavo­da za za{titu spomeni­ka kul­ture iz Ni{a je i pros­tor oko Zelene pijace, ~ijom }e se rekon­struk­ci­jom omogu}iti izme{tanje Auto­buske stan­ice. Ni{ki Zavod brine i o ku}i Bela ma~ka. Grad Pirot plani­ra i rekon­struk­ci­ju ovog objekta.