NA PONOVLJENIM IZBORIMA U PIROTU NAJVIŠE GLASOVA ZA LISTU SNS‑a

Izbori za nar­o­dne poslanike ponovl­jeni su ju~e i na jed­nom bira~kom mes­tu u Piro­tu. U Gim­naz­i­ji je na bira~kom mes­tu broj 10 svo­je glasa~ko pra­vo isko­ris­tio 261 bira~, odnos­no 26,1 %, od upisanih 999 bira~a. Pre­ma pre­lim­i­narn­im rezul­ta­ti­ma, za lis­tu „Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu„ glasa­lo je 177 bira~a, za lis­tu koali­ci­je Socijalisti~ke par­ti­je Srbi­je i Jedin­stvene Srbi­je 35, za lis­tu Pokre­ta obnove kral­jevine Srbi­je 9 bira~a, po osam glaso­va dobile su liste Alek­san­dar [api} — Pobe­da za Srbi­ju i lista Ruske stranke.