IZRADA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZAVOJSKOG JEZERA

U toku je zavr{na faza izrade Plana detaljne reg­u­lacije Zavo­jskog jez­era. Plan }e usko­ro biti pre­dat Grad­skoj upravi na javni uvid.