UTICAJ VISOKIH TEMPERATURA NA PROIZVODNJU MLEKA

Da nas vru}ine izne­nade kra­jem juna, dopir­ne­lo je prethod­no netipi~no vreme za ovo doba godine. Nagle promene i visoke tem­per­a­ture uti~u i na proizvod­nju mle­ka.