TKAČKA KOLONIJA SE PRIPREMA, PRATI SE EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Ovogodi{nja, 5. Tka~ka koloni­ja na Staroj plani­ni, tre­ba­lo bi da se odr‘i od 6. do 9. jula. Man­i­festaci­ja se priprema, ali se prati i epidemiolo{ka situacija