PONAVLJANJE PARLAMENTARNIH IZBORA

Danas se ponovl­ja glasan­je za par­la­men­tarne izbore i na bira~kom mes­tu broj 10 u Gim­naz­i­ji u Piro­tu. Glasa~ko mesto otvoreno je od 7 do 20 sati. Pre­lim­i­narni rezul­tati o~ekuju se oko 21 sat.