PROSTORNI PLAN GRADA DOSTUPAN NA UVID GRAĐANIMA

Pros­torni plana gra­da Piro­ta koji je uradi­lo JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta dos­tu­pan je na uvid gra|anima. Posle javnog uvi­da, plan se preda­je stru~noj komisi­ji Min­istarst­va za gra|evinu.