POZORIŠTE MEĐU ZIDINAMA TVRĐAVE

Bioskopske i pozori{te sale i dal­je su zatvorene zbog epi­demi­je virusa korona. Pomerene su pre­mi­jere bro­jnih pred­sta­va. Nar­o­d­no pozori{te Pirot je u feb­ru­aru pre­mi­jer­no odi­gralo komad ”Strah — jed­na topla ljud­s­ka pri~a”. Na reper­toaru je i dal­je i pred­sta­va ”Hasanagini­ca” koja se igra i u Mom~ilovom gradu. Osim nje, u parku na Kaleu i de~ja pred­sta­va ”Zag­lu­mi se…”.