PIROTSKE ŠKOLE DOBIJAJU NOVO RUHO

Zgrade pirot­skih {kola posled­njih god­i­na rekonstrui{u se kroz sarad­nju Gra­da Piro­ta i Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Vlade Srbi­je. Ovih dana radi se u O[„8. sep­tem­bar„. U nared­nom peri­o­du plani­ra­ju se i radovi u drugim {kola­ma.