FILM „POVRATAK„ U PRODUKCIJI TV PIROT

Rad­n­ja dokumetarno-turisti~kog fil­ma „Povratak„ sme{tena je u kan­jonu reke Jerme. Film je ra|en u pro­duk­ci­ji tele­viz­ije Pirot, a gov­ori o vrać}anju koren­i­ma kroz ljudske sud­bine i ‘žel­je da se sa~čuvaju rod­na ognji{šta, opisuju}i blagode­ti koje je priro­da dala pose­ti­oci­ma na kori{}enje.