ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA PIROTA DAO PREPORUKE ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA COVID 19

Na sas­tanku [taba za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta kon­sta­to­vano je da je aktuel­na epidemiolo{ka situaci­ja na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga sta­bil­na sa ten­den­ci­jom da postane nesig­ur­na. U okrugu je trenut­no 13 aktivnih slu~ajeva virusa korona. U posled­njih dvade­se­tak dana reg­istrovano je 30 obolelih, izle~eno je 17.