RADIONICE O DODATNOJ PODRŠCI U UČENJU U ŠKOLI MLADOST

U [koli za osnovno i sred­nje obra­zo­van­je „Mla­dost„ u Piro­tu od danas do 10.jula bi}e orga­ni­zo­vane radion­ice za roditel­je i decu kojoj je potreb­na dodat­na podr{ka u~enju i razvo­ju. Cilj radion­i­ca je da deci omogu}e sti­can­je znan­ja i ve{tina,ali da pru‘i roditelji­ma psi­hoso­ci­jal­nu podr{ku.