TIGAR A.D. OČEKUJE STRATEŠKOG PARTNERA I USPEŠNU PRIVATIZACIJU

Kom­pani­ja „Tigar„ a.d. o~ekuje strate{kog part­nera i uspe{nu pri­va­ti­zaci­ju. [ta o~ekuje zapos­lene u ovoj fabri­ci, za na{u tele­viz­iju gov­ori direk­tor Vladimir Ilić.