RADNIČKI DOBIO NOVOG PREDSEDNIKA KLUBA

Sinoć je odr‘ana godi{nja Skup{ština FK „Radni~ki„. Usvo­jen je izve{taj o radu i finan­si­js­ki izve{taj za pro{šlu god­inu. Po usva­jan­ju ovih izveš­ta­ja, predsed­nik klu­ba Zoran Nikoli} pod­neo je ostavku,a za novog predsed­ni­ka izabran je Bratislav ]iri}, direk­tor JP „Grad­s­ka toplana„.