PRODUŽENO PRIJAVLJIVANJE ZA BUDUĆE VASPITAČE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Pri­javlji­van­je za pola­gan­je pri­jemnog ispi­ta za upis na Akademi­ju vaspita~ko-tehni~kih strukovnih studi­ja Odsek Pirot produ‘eno je do 29. juna. Pri­jem­ni ispit bi}e odr‘an 1. jula.