POČINJE POLUGODIŠNJE TESTIRANJE U TUNELIMA BANCAREVO, SOPOT I SARLAH NA ISTOČNOM KRAKU KORIDORA 10

Kori­dori Srbi­je obave{tavaju javnost da }e u peri­o­du od 29.juna do 3.jula biti obavl­jen polugodi{nji pre­gled sis­tema u tune­li­ma Ban­car­e­vo, Sopot i Sar­lah na isto~nom kraku Kori­do­ra 10.Tokom ispi­ti­van­ja plani­ra­no je da se naizmeni~no zat­vara­ju tunelske cevi u nave­de­nom peri­o­du. Redovan polugodi{nji pre­gled sis­tema u tune­li­ma obavlja}e izvo|a~ „AzVirt„ u sarad­nji sa JP Pute­vi Srbi­je, akred­i­to­van­im ku}ama i pred­stavnici­ma nad­zornih organa. 

Iz Kori­do­ra Srbi­je podse}aju, da je u nave­den­im tune­li­ma instali­rana najsavre­meni­ja opre­ma i da funkcioni{e bespreko­rno od pu{tanja kom­pletne deon­ice u saobra}aj 9.novembra 2019.godine. Me|utim,kako bi obezbe­dili va‘enje garancije,u skladu sa klauzu­la­ma ugov­o­ra za opre­man­je tunela, Kori­dori Srbi­je su obavezni da orga­nizu­ju polugodi{nji pregled. 

Tuneli Ban­car­e­vo, Sopot i Sar­lah su najsavre­meni­ji tuneli u na{oj zemlji, a redovne pro­vere sis­tema omogu}avaju da budu u bespreko­rnom stan­ju, navo­di se u saop{tenju Sek­to­ra za odnose sa javno{}u Kori­do­ra Srbi­je.