NAGRAĐENI NAJBOLJI UČENICI OŠ VUK KARADŽIĆ

U O[„Vuk Karad‘i}„ danas je odr‘ana tradi­cional­na man­i­festaci­ja na kojoj su na kra­ju {kolske godine nagra|eni najuspe{niji u~esnici takmi~enja i u~enici sportisti {kole.