ELEKTRONSKI UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Upis u sred­nju {kolu ove godine mogu} je i elek­tron­s­ki. Ova nova uslu­ga na por­talu eUpra­va bi}e dos­tup­na 8. i 9. jula.