VLADIMIR ILIĆ: NOVI DATUM ZA UPPR TIGRA A.D. 17. SEPTEMBAR

Direk­tor „Tigra„ a.d. Vladimir Ili}, ekskluzivno za TV Pirot ka‘e da je zakazan nov datum ro~i{ta za Unapred pripreml­jeni plan reor­ga­ni­zaci­je u ovoj kompaniji.