UDOVIČIĆ”: ULAGAĆEMO I DALJE U RAZVOJ ZAVODA ZA SPORT

Min­istar omla­dine i sporta Van­ja Udovi~i} nedavno je obi{ao ambu­lan­tu Zavo­da za sport i med­i­cinu sporta koja u Piro­tu radi od 2016. godine. Ka‘e da je otvaran­je ambu­lan­ti Zavo­da {irom Srbi­je samo deo ula­gan­ja u Zavod za sport. Najavlju­je dal­je inves­ti­ci­je u razvoj ove ustanove.