PIROT I U BUDUĆNOSTI NEĆE IMATI PROBLEMA SA VODOSNABDEVANJEM

Za raz­liku od drugih grado­va u Srbi­ji koji muku mu~e sa vodosnab­de­van­jem, pirot­s­ki kraj je izuzetno bogat pija}om vodom. Istra‘ivanja stru~njaka sa Rudarsko-geolo{kog fakul­te­ta u Beogradu pokaza­la su da je poten­ci­jal­no i Sar­lah izuzetno boga­to izvori{te.