ERAZMUS PLUS U SREDNJIM ŠKOLAMA U OKRUGU

Osim prakse u sklopu nas­tavnog plana i pro­gra­ma, svako dodat­no usavr{avanje u stru­ci tokom {kolo­van­ja mno­go zna~i. Srednjo{kolci iz okru­ga ima}e pri­liku da svo­ja znan­ja usavr{e u inos­transtvu. Pro­jek­ti su {kola­ma odobreni preko pro­gra­ma Fon­daci­je Tem­pus u sklopu pro­gra­ma Evropske uni­je Eraz­mus plus.