UREĐENJE LOKALITETA NA STAROJ PLANINI I U SPECIJALNOM REZERVATU PRIRODE JERMA

U TOP 10 des­ti­naci­ja za odmor u Srbi­ji, nalaze se Stara plan­i­na i speci­jal­ni rez­er­vat prirode Jer­ma. U toku let­njih mese­ci, bi}e obnovl­jene postoje}e staze, a u planu je i ure|enje novih pe{a~kih staza kao i postavl­jan­je mobil­i­jara na lokalite­ti­ma u ovim rez­er­va­ti­ma prirode.