UČENICI MLEKARSKE ŠKOLE NAREDNE GODINE NA PRAKSI U BEČU

Mlekarskoj {koli sa domom u~enika ”Dr Obren Peji}” odobren je pro­jekat mobil­nos­ti u~enika pod nazivom ”Evrop­s­ki ukus i u pirot­skom ka~kavalju”.

U~enici ove {kole }e u aprilu naredne godine puto­vati u Be~ gde }e imati stru~nu prak­su u Be~u i pri­liku da rade u preduze}ima u Evrop­skoj uni­ji, saop{teno je iz {kole.

Osim toga, ima}e pri­liku da se upoz­na­ju sa kul­tur­om i tradi­ci­jom Austrije.

Direk­tor {kole Nenad \or|evi} rekao je da je ovaj pro­jekat klju~ za nova vra­ta, nove pro­jek­te i sarad­nju sa insti­tu­ci­ja­ma {irom Evrope. 

Ka‘e da je nado­grad­n­ja pre|a{njeg pro­jek­ta koji je real­i­zo­van u Gabrovu u Bugarskoj. 

Cilj je, doda­je, da u~enici {kole {to vi{e putu­ju i upoz­na­ju druge kul­ture, a ovo }e, navo­di, biti i dobra pri­li­ka da na{u zemlju pred­stave u Austriji. 

Pro­jekat je deo pro­gra­ma fon­daci­je Tem­pus i pro­gra­ma Evropske uni­je Eraz­mus plus namen­jenog finan­sir­an­ju parn­er­st­va i mobil­nos­ti u oblasti obrazovanja.