U OKRUGU JOŠ 4 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona potvr|en je kod jo{ 4 osobe u okrugu, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

U posled­njih 14 dana u okrugu je reg­istrovano 17 novoobolelih iz 12 porodica. 

Tri obolele osobe su hos­pi­tal­i­zo­vane u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stanju. 

Ostali oboleli su sa lak{kom klini~kom slikom. 

Porodi~ni kon­tak­ti i kon­tak­ti na rad­nom mes­tu su pod epidemiolo{kim nad­zorom, u ku}noj izo­laciji su 44 osobe, pod zdravstven­im nad­zorom je 50 osoba. 

Danas je uzorko­vano 6 bri­se­va, od kojih je 5 sa sum­n­jom na Kovid19, navo­di se u saop{tenju.

Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na, navode iz Zavo­da i pod kon­trolom zdravstvene slu‘be.

Apelu­ju na po{tovanje svih mera prevencije. 

U nared­nom peri­o­du su, ka‘e se u saop{tenju, i dal­je mogu}i pojedina~ni slu~javei i porodi~ne epidemije. 

Doda­ju da se uz strogu pri­menu svih mera od strane svakog pojed­in­ca o~ekuje povolj­na epidemiolo{ka situacija.

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus korona lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 173 osobe: 125 u Piro­tu, 26 u Babu{nici, 20 u Beloj Palan­ci i 2 u Dimitrovgradu. 

Do sada je uzorko­vano 2.386 bri­se­va od kojih je testi­ra­no 2.380 uzo­ra­ka.