SAVOV: BRZOM REAKCIJOM SPREČENO PLAVLJENJE NASELJA RADIN DO

Zbog kiš{e koja je padala ju~e tokom cel­og dana na podru~čju Piro­ta, buji~čne vode iz prav­ca sela Niš{or sru~ile su su u kas­nim popod­nevn­im sati­ma na nasel­je Radin do. Pre­ma re~čima koor­di­na­to­ra Grad­skog {šta­ba za vanredne situaci­je u Piro­tu Srete­na Savo­va, nado{šla buji~čna voda pro­dr­la je u podrume neko­liko doma}ćinstava u naselju Radin do,ali je brzom inter­ven­ci­jom meh­a­nizaci­je JP Komu­nalac voda usmer­e­na u kanal koji je o~čišć{}en. Savov doda­je da ve}ćih {šte­ta nije bilo. [tab za vanredne situaci­je prati stan­je na terenu. Ove godine iz budze­ta je za sani­ran­je kanala i pre­ven­tivne aktivnos­ti izd­vo­jeno 5 mil­iona dinara.