STIPENDIRANJE UČENIKA SPONA OBRAZOVANJA I PRIVREDE

Refor­ma obra­zo­van­ja u Srbi­ji podrazume­va i povezi­van­je {kola sa privre­dom. Jedan od na~ina je uvo|”enje dualnog obra­zo­van­ja u sred­njim {kola­ma. U Piro­tu }e se od jeseni na ovaj na~in {kolo­vati u~enici dva odel­jen­ja: jed­no u Sred­njoj stru~noj, dru­go u Tehni~koj {koli. Spona privrede i obra­zo­van­ja u pirot­skoj Mlekarskoj {koli real­izu­je se stipendi­ran­jem u~enika.