MOGUĆE POSTIZBORNE KOALICIJE

I dal­je gov­o­rimo o izbori­ma. Sada kada su poz­nati kona~ni rezul­tati lokalnih izb­o­ra i koliko man­da­ta je dobi­la koja politi~ka stran­ka ili gru­pa gra|ana koja je pre{la cen­zus, pred­sto­je raz­gov­ori o pos­tizborn­im koali­ci­ja­ma. Istra‘ivali smo ho}e li ih biti i koliko su pred­stavni­ci strana­ka i gru­pa gra|ana koje ~ine lokalni par­la­ment sprem­ni na korek­tan politi~ki dija­log u naredne 4 godine.