KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA U PIROTU

Pre­ma kona~nim rezul­ta­ti­ma lokalnih izb­o­ra u Piro­tu, a na osnovu obra”|enih podata­ka sa svih 86 bira~kih mes­ta, najvi{e glaso­va na lokalnim izbori­ma osvo­ji­la je lista ”Alek­san­dar Vu~i} –- Za na{u decu” – 57, 36 % odnos­no 36 odborni~kih man­da­ta u novom sazivu lokalnog parlamenta. 

Lista ”Najbol­je za Pirot –- Odbran­i­mo reke –- Odbran­i­mo Pirot –- dr @arko Todor­ovi}” osvo­ji­la je 11,54% glaso­va odnos­no 7 odborni~kih mandata. 

Lista ”Ivi­ca Da~i} –- Socijalisti~ka par­ti­ja Srbi­je” osvo­ji­la je 10,95 % glaso­va odnos­no 6 odborni~kih mandata. 

Lista ”Pro­fe­sor Vlad­i­ca To{i} –- Pobe­da za budu}nost Piro­ta” osvo­ji­la je 6,97% glaso­va odnos­no 4 odborni~ka mandata. 

Svo­je pred­stavnike u lokalnom par­la­men­tu ima}e I lista ”Pokret obnove kral­jevine Srbi­je –- Pirot je za kral­ja –- Monarhisti~ki front –- Milo{ Todosi­je­vi}” koja je osvo­ji­la 3,29 % glaso­va odnos­no 2 odborni~ka mandata. 

Lista ”Srp­s­ka desni­ca –- Pirot mo‘e bol­je –- Ninoslav ]iri}” osvo­ji­la je 3,15 % glaso­va odnos­no 1 odborni~ki mandat. 

Cen­zus od 3 % nisu pre{le ~etiri liste na lokalnim izbori­ma: ”Glas nar­o­da –- Du{an Miti}” koja je osvo­ji­la 2,60 % glaso­va, ”dr Vojislav [e{elj –- SRS” sa osvo­jenih 1,42 % glaso­va, ”PUPS –- Milan Krkob­a­bi}” sa osvo­jenih 1,40 % glaso­va I lista ”JS –- Dra­gan Markovi} Pal­ma” sa osvo­jenih 1,32 % glasova. 

Predsed­nik Gradske izborne komisi­je Jovan Milenkovi} rekao je za TV Pirot da je na izbore u Piro­tu iza{lo 55,32% bira~a odnos­no 26.118 gra””|ana od 47.198 koji su imali pra­vo glasa.