DRUGA SEDNICA VEĆA SSS GRADA PIROTA I OPŠTINA OKRUGA

Danas je odr‘ana dru­ga sed­ni­ca Već}a Saveza samostal­nih sindika­ta Gra­da Pirot i opš{tine Bela Palan­ka, Babuš{nica i Dimitrovgrad.