DR ZEC: NEOPHODNO POŠTOVANJE MERA

Posled­njih dana u Srbi­ji se dnevno reg­istru­je devedese­tak novoobolelih od virusa korona. U posled­njih dese­tak dana u okrugu je reg­istrovano 13 novoobolelih u osam porod­i­ca. Stru~njaci ka‘u da je neophod­no po{tovati mere za{tite.