SNS PREMA PRVIM REZULTATIMA POBEDNIK PARLAMENTARNIH IZBORA

Pre­ma pre­lim­i­narn­im rezul­ta­ti­ma Republi~ke izborne komisi­je najvi{e glaso­va na par­la­men­tarn­im izbori­ma osvo­ji­la je lista ”Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu” 63,35 pos­to glasova. 

Na dru­gom mes­tu je koali­ci­ja SPS-JS sa 10,67 %, na tre}em lista Alek­san­dar Š[api}ć - Pobe­da za Srbi­ju sa 3,73 odsto glaso­va kao i stranke nacional­nih manjina. 

Rezul­tati se u RIK‑u obra””|uju na osnovu zapis­ni­ka sa bira~kih mes­ta.