PUPS ČESTITA POBEDNICIMA I UČESNICIMA LOKALNIH IZBORA

Kolegi­jum povereni{tva PUPS‑a u Piro­tu po objavlji­van­ju prvih pre­lim­i­narnih rezul­ta­ta lokalnih izb­o­ra, gra|anima Piro­ta je zah­valio za dos­to­janstven odnos i pona{anje tokom predi­zborne kam­pan­je i za vreme glasan­ja na bira~kim mes­ti­ma. U saop{tenju ~esti­ta­ju pobed­nici­ma i izborn­im lis­ta­ma koje nisu pre{le cen­zus za fer i odgov­orno pona{anje za vreme predi­zborne kam­pan­je. Povereni{tvo GO ove stranke, poseb­nu zah­val­nost upu}uje svom, kako navode, novom i lojal­nom bira~kom telu za vi{e od 300 glaso­va koje su dobili. Povereni{tvo PUPS‑a u Piro­tu }e se i u nared­nom peri­o­du zala­gati za bolji polo‘aj pen­zion­era, navo­di se u saop{tenju.