PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA U PIROTU

Pre­ma pre­lim­i­narn­im rezul­ta­ti­ma Gradske izborne komisi­je, u lokalni par­la­ment ulazi 6 strana­ka i gru­pa gra|ana. U odborni~kim klu­pa­ma bi}e pred­stavni­ci politi~kih opci­ja koje su dugo na politi~koj sceni. Deo par­le­man­ta bi}e i pred­stavni­ci neko­liko lista koje su prvo put u~estvovale na izorima.