JOŠ TRI OSOBE POZITIVNE NA VIRUS KORONA U OKRUGU, EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot od uzorko­vanih 11 bri­se­va 18. i 19. juna sa ter­i­tori­je Pirot­skog okru­ga, 3 su poz­i­tiv­na na virus COVID 19. Od 1. do 9. juna nije bilo reg­istrovanih obolelih od virusa korona na podru~ju okru­ga, dok je u peri­o­du od 10. do 20. juna reg­istrovano 13 novoobolelih iz 8 porod­i­ca. Tri novoobolela su hos­pi­tal­i­zo­vana u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stan­ju. Ostali oboleli ima­ju lak{u klini~ku sliku, potvr|uju iz ZZJZ. Porodi~ni i kon­tak­ti na rad­nom mes­tu su pod epidemiolo{kim i zdravstven­im nad­zorom i u ku}noj izo­laciji. Trenut­no se sprovode sve neophodne mere pre­ven­ci­je. Od po~etka epi­demi­je na podru~ju Pirot­skog okru­ga reg­istrovano je ukupno169 oso­ba poz­i­tivnih na virus korona: 121 u Piro­tu, 26 u Babu{nici, 20 u Beloj Palan­ci i 2 u Dim­itro­v­gradu. Do 20. juna Zavod je uzorko­vao i testi­rao 2.356 bri­se­va. Stru~njaci Zavo­da ka‘u da su u nared­nom peri­od mogu}i pojedina~ni slu~ajevi obol­e­van­ja. Epidemiolo{ka situaci­ja je nesig­ur­na, ka‘u stru~njaci Zavo­da. Zato je neo­hod­no stro­go se pridr‘avati svih neophod­nih mera za{tite.ZZJZ radi PSR testi­ran­je, a radi se i testi­ran­je brz­im serolo{kim testovi­ma na antitela iz krvi.