ZAVRŠENO POLAGANJE MALE MATURE

Osmaci su re{avanjem kom­bi­no­vanog tes­ta sa pitan­ji­ma iz geografi­je, istori­je, hemi­je, fizike i biologi­je zavr{ili pola­gan­je male mature. Pre­ma re~ima predsed­nice Okru‘ne upisne komisi­je Tan­je @ivanovi} i tre}i dan pola­gan­ja u {kola­ma u okrugu je pro­tekao bez prob­le­ma i uz po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je. Ispit je pola­ga­lo 686 od 688 u~enika osmog razre­da u okrugu. Posle objavlji­van­ja pre­lim­i­narnih rezul­ta­ta, u~enici mogu 23. juna pod­neti prigov­or uz obrazac koji je dos­tu­pan na saj­tu, a koji posle pop­un­ja­van­ja preda­ju u mati~noj osnovnoj {koli.