OPŠTA BOLNICA DOBILA SUBSPECIJALISTE KARDIOLOGIJE

Op{ta bol­ni­ca Pirot posle vi{e od 20 god­i­na dobi­la je dvo­je sub­speci­jal­ista kar­di­ologi­je. Nabavl­jen je i novi aparat za ispi­ti­van­je kar­dio­vasku­larnog sistema.