LOŠA GODINA ZA PIROTSKE PČELARE

P~elari su ovog prole}a radili u druga~ijim uslovi­ma zbog vanrednog stan­ja i epi­demi­je virusa korona. Na ruku im nima­lo ne idu i vre­menske prilike.