ĆIRIĆ: BEZ POVEĆANJA CENE GREJANJA

Od sre­dine jan­u­ara, JP Grad­s­ka toplana kao glavni ener­gent koristi kom­p­ri­movani gas, a mazut je alter­na­ti­va. Ne o~ekuje se pove}anje cene grejanja.