URUČENE ZAHVALNICE PIROTSKIM VOLONTERIMA

Volon­ter­i­ma koji su bili na terenu i poma­gali najugro‘enijima tokom vanrednog stan­ja danas su uru~ene zah­val­nice. Gradona~elnik Piro­ta se zah­valio svim volon­ter­i­ma istakav{i da su pokaza­li ljud­skost i humanost na delu.