TOPLANA ZA BUDUĆE KORISNIKE OMOGUĆILA BESPLATAN PRIKLJUČAK

JP Grad­s­ka toplana, omogu}ilo je budu}im koris­nici­ma bespla­tan priklju~ak na daljin­s­ki sis­tem grejanja.