PREDSTAVLJENI PROGRAMI PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU U 2020. GODINI

Pred­stavni­ci Region­alne razvo­jne agen­ci­je Jug pred­stavili su finan­si­jske pro­grame podr{ke preduzetni{tvu u ovoj godi­ni. Prezentaci­ja pro­gra­ma odr‘ana je u etno kom­plek­su Ni{avska dolina.