PODELJENI BICIKLI MALIŠANIMA U NOVOJ MALI

Mal­išan­i­ma u naselju Nova Mala podel­jeni su bicik­li, higi­jen­s­ki paketi, ka~keti i majice. Ova akci­ja se real­izu­je ve} neko­liko god­i­na u sklopu pro­jek­ta Sreć­na i zdra­va deca.