VLADIMIR ILIĆ NOVI DIREKTOR SLOBODNE ZONE PIROT

Posle iste­ka man­da­ta dosada{njem direk­toru Slo­bodne zone Pirot Dra­ganu Kosti}u, na sed­ni­ci Nad­zornog odb­o­ra zone na pred­log ve}inskog vlas­ni­ka zone Tigra a.d. imen­o­van je novi direk­tor pirotske Slo­bodne zone. Tu funkci­ju obavlja}e aktuel­ni direk­tor Tigra a.d. Vladimir Ili}. U vlasni~koj struk­turi Zone Tigar a.d. ima vi{e od 60 %, Grad Pirot 20 %, a osta­lo je u~e{}e mal­ih akcionara. Slo­bod­na zona Pirot pos­to­ji od 1998. godine. Pro{le godine je progla{ena za tre}u najbolju Slo­bod­nu zonu u sve­tu i prvu u Evropi.