SRPSKA DESNICA ‑PIROT MOŽE BOLJE-NINOSLAV ĆIRIĆ: ZALAŽEMO SE ZA TRADICIONALNE VREDNOSTI

^lanovi izborne liste Srp­s­ka desni­ca –- Pirot mo‘e bol­je –- Ninoslav ]iri}, danas su orga­ni­zo­vali dru‘enje sa gra|anima i poru~ili da se zala‘u za tradi­cionalne vrednosti.