SNS: UREĐENJE JAVNIH PARKINGA

Prvi na listi ”Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu” za lokalne izbore i kan­di­dat za gradona~elnika Vladan Vasi} najavlju­je ure|enje javnih parkinga u gradu.