„RODJENI ZA PIROT„ PREDSTAVILI SVOJ PROGRAM U OBLASTI ZDRAVSTVA

Na kon­fer­en­ci­ji za nov­inare u pros­tori­ja­ma GG Ro|eni za Pirot danas je pred­stavl­jen nji­hov pro­gram u oblasti zdravstva.