POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI GRADA PIROTA I SANU

Pot­pisan je pro­tokol o sarad­nji Gra­da Piro­ta i Srpske akademi­je nau­ka i umet­nos­ti. Spo­razum su pot­pisali predsed­nik Ogran­ka SANU u Ni{u akademik Ninoslav Sto­jadi­novi} i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.