POČELO POLAGANJE MALE MATURE

Osmaci od danas do pet­ka pola‘u zavr{ni ispit. Mala matu­ra ove godine, zbog pan­demi­je virusa korona, pola‘e se uz po{tovanje svih mera za{tite. Osmaci su danas pola­gali test iz srp­skog, odnos­no mater­n­jeg jezika.